Softwarenetz Time registration 2.21

Softwarenetz Time registration 2.21.zip

Chương trình đăng ký thời gian của Softwarenetz là một chương trình đơn giản, thân thiện với người dùng để đăng ký giờ làm việc và kế hoạch nghỉ lễ cho nhân viên của bạn.

Công cụ lập kế hoạch kỳ nghỉ: Trong công cụ lập kế hoạch kỳ nghỉ, bạn có thể nhập các ngày nghỉ của nhân viên. Chương trình Đăng ký thời gian sẽ tự động tính toán số ngày nghỉ còn lại và hiển thị số ngày được phân bổ mỗi năm. Có thể chỉ định cho mỗi nhân viên số ngày nghỉ được phân bổ mỗi năm.

Bạn cũng có thể thích