Directory Monitor Pro 2.15.0.6

Directory Monitor Pro 2.15.0.6.zip

Bạn có thể sử dụng Directory Monitor để giám sát một số thư mục nhất định và nó sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi, xóa, sửa đổi tệp và các tệp mới trong thời gian thực. Bạn có thể tùy chọn thực hiện một ứng dụng khi có thay đổi.

Tính năng

Giám sát các thư mục để thay đổi tệp, sửa đổi, xóa và tệp mới trong thời gian thực.
Giám sát các thư mục cục bộ hoặc chia sẻ mạng (bao gồm cả chia sẻ ẩn).
Chạy như một dịch vụ Windows.
Tùy chọn thực thi ứng dụng khi có sự kiện xảy ra.
Đăng nhập người dùng trên mạng đã thực hiện các thay đổi.
Bao gồm/loại trừ lọc trên các tệp đang được theo dõi.
Nhanh chóng cho biết nếu một thư mục có sẵn và đang được theo dõi.
Thông báo bong bóng bất cứ khi nào một sự kiện được kích hoạt.
Tự động cập nhật, nhập/xuất và hơn thế nữa.

Bạn cũng có thể thích